การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรม

หน่วยกิจการนิสิต คณะแพทยศาสตร์ ได้ให้การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมของนิสิตโดยรวมดังนี้

1. ส่งเสริมให้นิสิตร่วมกันจัดกิจกรรมที่สร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ ความ

เสียสละ การบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม การมีคุณธรรมจริยธรรม ความเป็นผู้นำ เป็นต้น

2. ให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการทำกิจกรรมของนิสิต

3. สนับสนุนในด้านงบประมาณในการจัดกิจกรรม

4. สนับสนุนในด้านสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม  เช่น  รถยนต์, อาคาร

สถานที่, อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์  ฯลฯ  เป็นต้น

5. นำคณาจารย์ออกตรวจเยี่ยมดูแลความเรียบร้อยและให้คำปรึกษาแก่นิสิตที่ไปทำกิจกรรม

ทั้งในและต่างจังหวัด  เช่น   ค่ายอาสาพัฒนาชนบท,  งานวันศิลปวัฒนธรรม, ค่ายอนามัย

ชุมชน ฯลฯ  เป็นต้น

จัดตั้งกองทุนเพื่อกิจการนิสิต อยู่ภายใต้การดูแลของ คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองเงินทุนเพื่อการนิสิต ซึ่งรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานอนุกรรมการ จะมีการตั้งงบประมาณจากกองทุนฯ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของนิสิตในด้านต่าง ๆ ดังนี้

1. กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพผู้นำนิสิตระดับต่าง ๆ

2. กิจกรรมส่งเสริมด้านกีฬา

3. กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

4. กิจกรรมพัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์

5. กิจกรรมวิชาการและความเป็นนานาชาติ

6. กิจกรรมด้านอื่น ๆ เพื่อพัฒนาความสามัคคี, ความสามารถด้านดนตรี,

สันทนาการ

การควบคุมการจัดกิจกรรม

ในการจัดกิจกรรมของนิสิต ต้องดำเนินการหามาตรการควบคุมดูแลให้การจัดกิจกรรมของนิสิตเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น  การควบคุมประกอบไปด้วย

1. อาจารย์ที่ปรึกษา  จะต้องเป็นผู้ที่มีแนวคิดทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา สภาพแวดล้อมและสังคม โดยอยู่บนพื้นฐานของประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติเป็นสำคัญ  อาจารย์ที่ปรึกษาจะต้องเป็นผู้ที่สนใจและยินดีในการที่จะช่วยให้คำแนะนำในการจัด

กิจกรรมของนิสิต ไม่ควรเข้าไปควบคุมการจัดการดำเนินงาน  เหมือนกับการจัดการเรียนการสอน  ควรให้อิสระแก่นิสิตในการจัดกิจการดำเนินงาน  อาจารย์เป็นเพียงให้คำปรึกษาในสิ่งที่ถูกต้องเท่านั้น  ในขณะเดียวกันอาจารย์ที่ปรึกษาต้องพยายามปรับตัวให้เข้ากับนิสิต อย่างเป็นกันเองเพื่อความสะดวกในการศึกษาแนวคิดและติดตามการดำเนินงานได้ทันท่วงที เพื่อเตรียมป้องกันปัญหาต่าง ๆ อันอาจจะเกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรม

2. การควบคุมรายรับ – รายจ่าย   เป็นการฝึกให้นิสิตรู้จักการจัดทำงบประมาณบัญชีรายรับ – รายจ่าย   อย่างถูกต้อง   โปร่งใส   ยุติธรรม   โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ควบคุมให้คำแนะนำ ฝึกให้นิสิตรู้จักใช้งบประมาณอย่างถูกต้อง ไม่ผิดวัตถุประสงค์

3. การควบคุมเวลา  สถานที่  อุปกรณ์โสตทัศนศึกษา  ที่นิสิตใช้ในการดำเนินการจัดกิจกรรม จะต้องหาผู้ควบคุม ดูแลรับผิดชอบ  และอำนวยความสะดวกให้นิสิต เพื่อให้กิจกรรมนั้น ๆ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย