หน่วยกิจการนิสิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มีภารกิจหลักในการดำเนินการ   5  ประการ คือ

1. งานดูแลเกี่ยวกับวินัยนิสิต

2. งานส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมนิสิต

3. งานสวัสดิการด้านต่าง ๆ ของนิสิต

4. งานทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

5. ส่งเสริมพัฒนาและแนะแนวนิสิต