แบบฟอร์มกรอกข้อมูล อ.ที่ปรึกษา ****

โครงการสายสัมพันธ์อาจารย์-ศิษย์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ****

คู่มือแนวปฏิบัติการจัดกิจกรรม
1. ขั้นตอนการจัดกิจกรรมนิสิต
2. แผนการดำเนินกิจกรรม
3. การใช้ยานพาหนะและค่าใช้จ่ายของนิสิต
4. แบบฟอร์มใบลาป่วย ลากิจ นิสิตแพทย์
5. แบบคำร้องขอหนังสือรับรองป่วย
6. แบบจดหมายขอติดตั้งป้ายประกาศ
7. แบบขอโรเนียว
8. แบบขอผลิตสำเนาเอกสาร
9. แบบคำร้องขอเปิดตึกกิจกรรม สพจ.
10. แบบคำร้องทั่วไป
11. แบบจดหมายขออนุมัติเดินทางไปต่างประเทศ
12. แบบรายงานเดินทางกลับจากต่างประเทศ (พร้อมตัวอย่าง)
ตย.1-แบบฟอร์มหนังสือขออนุมัติจัดกิจกรรม
ตย.2-แบบฟอร์มการเขียนโครงการ
ตย.3-ติดต่อหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
ตย.4-ติดต่อหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
ตย.5-แบบขอยืมวัสดุอุปกรณ์งานอาคารฯ
ตย.6-แบบขอยืมอุปกรณ์หน่วยโสตฯ
ตย.7-แบบขอใช้หอพักนิสิตแพทย์
ตย.8-แบบขอยืมวิทยุสื่อสาร
ตย.9-แบบฟอร์มจองห้องแพทยพัฒน์
ตย.10-แบบฟอร์มจองห้องอปร.
ตย.11-แบบฟอร์มจองห้อง ตึกอานันทมหิดล
ตย.12-ติดต่อหน่วยงานภายใน รพ.จุฬาฯ
ตย.13-แบบรายงานประเมินผล(ใหม่)

แบบฟอร์มการขอรับทุน (รายใหม่)
แบบฟอร์มการขอรับทุน (ต่อเนื่อง)

แบบรายงานนิสิตแต่งกายผิดระเบียบ
แบบฟอร์มการขอรับบริการโปสเตอร์ รพ.