ปฐมนิเทศ บทบาทและภารกิจ
1. ได้ทราบโอกาสทางการศึกษา/ระบบการศึกษาของสถาบัน
2. ได้ทราบ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ของสถาบันการศึกษา
3. นิสิตได้พบปะพูดคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษาและบุคลากรของ
สถาบันที่เกี่ยวข้องกับนิสิต
4. ได้ทราบวัตถุประสงค์และปรัชญาของสถาบัน
5. สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมของสถาบันได้เป็น
อย่างดี…

ปัจฉิมนิเทศ  บทบาทและภารกิจ
1. ช่วยให้นิสิตบรรลุเป้าหมายด้านอาชีพ ด้านการศึกษา
ด้านส่วนตัวและสังคม
2. ช่วยให้นิสิตสามารถวางแผนประกอบอาชีพและแผน
การศึกษาได้
3. ช่วยให้นิสิตได้ทำงานตรงกับความถนัด ความสามารถ
และความสนใจของนิสิตได้
4. เพื่อสร้างความผูกพันให้หมู่นิสิต คณาจารย์ และสถาบัน
การศึกษา
5. เตรียมความพร้อมให้แก่นิสิตก่อนสู่สังคมในฐานะแพทย์