แผนงานกิจกรรมสโมสรนิสิต

มกราคม กุมภาพันธ์
- เพื่อนร่วมทาง

- วันศิลปวัฒนธรรม

- ประกวดร้องเพลงชิงชนะเลิศจุฬาฯ

- ฟุตบอลประเพณี จุฬา – ธรรมศาสตร์

- เลือกตั้งกรรมการ อบจ.,สพจ.,สส.

- งานระลึกคุณครูนิสิตปี 6

มีนาคม เมษายน
- งานอาจารย์ใหญ่

- ค่ายอาสาพัฒนาชนบท ปลายปี

- งานมหกรรมตำราแพทย์

- ค่ายสอนหนังสือ

- งานกาชาด

- งานบรรพชาและอุปสมบทหมู่ภาค

ฤดูร้อน วัดเขาแผงม้า นครราชสีมา

- ค่ายปฏิบัติธรรม วัดพุทธปัญญา

จังหวัดนนทบุรี

- บริการน้องใหม่

- จำหน่ายเครื่องแบบนิสิต

- ประชุมเชียร์

พฤษภาคม มิถุนายน
- แรกพบ สพท.

- รับน้องใหม่ (Freshy Camp)

- งานวันอานันทมหิดล   (9)

- ไหว้ครู

- ประชุมวิชาการคณะแพทยศาสตร์

(ในส่วนของนิสิตแพทย์)

- เปิดสายรหัส

กรกฎาคม สิงหาคม
- พระราชทานปริญญาบัตร

- ประชุมนักศึกษาแพทย์นานาชาติ AMSA

- ค่ายน้องใหม่
กันยายน ตุลาคม
- กีฬาสองเข็ม

- วันมหิดล  (24)

- ค่ายอยากเป็นหมอ

- กีฬา 13 เข็ม

- วันปิยมหาราช  (23)

พฤศจิกายน ธันวาคม
- งานลอยกระทง

- ค่ายอนามัยชุมชน

- งาน  AT   HOME

งานตลอดปีการศึกษา

- สอนดนตรีไทย, – สอนนาฏศิลป์, – ตักบาตร, – แลกเปลี่ยนนักศึกษาแพทย์ต่างประเทศ

(IFMSA)