คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย25.มิ.ย.53

จากปรัชญา  ปณิธาน  และวัตถุประสงค์ของ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่จะดำรงความเป็นสถาบันที่สามารถผลิตบัณฑิตแพทย์และบุคลากรทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
ให้มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ  มีคุณธรรมและจริยธรรม และสามารถตอบสนองความต้อง
การของสังคมได้อย่างมีคุณภาพนั้น เพื่อให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน
และวัตถุประสงค์ของคณะฯ ฝ่ายกิจการนิสิตจึงได้กำหนดนโยบายสูงสุดดังนี้
1. ดำเนินการให้นิสิตเป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม  และอยู่ในระเบียบวินัยอันดี
2. สร้างความสัมพันธ์และความสามัคคีในนิสิต ทำให้เกิดความรู้สึกในการเป็นเจ้าของ
และอุทิศตนให้แก่กิจกรรมส่วนรวม
3. สนับสนุนกิจกรรมของนิสิตในการชี้นำและบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม
4. สนับสนุนกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสุขภาพอันดีแก่นิสิต
5. เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตปัจจุบันกับคณาจารย์และศิษย์เก่า
6. แสวงหาทรัพยากรเพื่อเอื้อให้นิสิตได้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
7. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและจัดให้มีสวัสดิการที่ดีสำหรับนิสิต
 8. สนับสนุนและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม