* ฝ่ายกิจการนิสิต  คณะแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   ตึกอานันทมหิดล  ชั้น  4 (หมายเลข 53)

1873  ถนนพระรามสี่   ปทุมวัน  กรุงเทพฯ  10330

โทร.  02-2564452-3  โทรสาร.02-2564452

* สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์

จุฬลาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ตึกไผ่สิงโต  (หมายเลข 50)