ปี  พ.ศ.2516 – 2519   ผู้ช่วยศาสตราจารย์  แพทย์หญิงภิรมย์   สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง

ปี  พ.ศ.2520 – 2523  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  นายแพทย์ปรีดา   ทัศนประดิษฐ

ปี  พ.ศ.2524 – 2527  รองศาสตราจารย์  นายแพทย์พินิจ  กุลละวณิชย์

ปี  พ.ศ.2528 – 2531  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  นายแพทย์ปรีดา  ทัศนประดิษฐ

ปี  พ.ศ.2532 – 2535  รองศาสตราจารย์  นายแพทย์สุจินต์   อึ้งภากร

ปี  พ.ศ.2536 – 2539  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา   ศิริทรัพย์

ปี  พ.ศ.2540 – 2543  รองศาสตราจารย์  แพทย์หญิงธาดา   สืบหลินวงศ์

ปี  พ.ศ.2544 – 2547   รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อัมพล  สูอำพัน

ปี  พ.ศ.2547 – 2550   รองศาสตราจารย์  จันทนี  อิทธิพานิชพงศ์

ปี  พ.ศ.2551 -  2553   รองศาสตราจารย์ จันทนี   อิทธิพานิชพงศ์

ปี  พ.ศ.2553 – 2554   รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สมชาย  ธนวัฒนาเจริญ

ปี  พ.ศ.2554 – 2558   รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สมชาย  ธนวัฒนาเจริญ