บทบาทและภารกิจ

1. ควบคุมดูแลนิสิตให้ปฏิบัติตามระเบียบวินัยนิสิตของมหาวิทยาลัย

2. เผยแพร่ความรู้ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับวินัยนิสิตให้คณาจารย์และนิสิตได้ทราบ

3. ดำเนินการสอบสวน ลงโทษ นิสิตที่กระทำผิดระเบียบวินัยนิสิต

4. ติดตามดูแลความประพฤตินิสิตที่อยู่ในระหว่างภาคทัณฑ์

5. เสริมสร้างให้นิสิตมีความรับผิดชอบต่อตนเอง  และเสริมสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยต่อสังคม

ขั้นตอนการพิจารณาความผิด

1. นิสิตที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยนิสิตต้องได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรและลักษณะ ความผิดที่นิสิตผู้นั้นกระทำ

2. นิสิตที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยนิสิต ต้องมาชี้แจงข้อกล่าวหาให้คณะกรรมการด้าน

วินัยนิสิตได้ทราบและหากมีหลักฐาน ก็ให้นำมาแสดง

3. คณะกรรมการวินัยนิสิตเมื่อสอบสวนนิสิตแล้ว ต้องนำสำนวนการสอบสวนและหาก

นิสิตทำผิดวินัยนิสิตต้องเสนอผลของการลงโทษให้คณบดีพิจารณานำเสนอที่ประชุมกรรมการประจำคณะฯ เพื่อขอมติจากที่ประชุมในการสั่งลงโทษต่อไป

4. นิสิตที่ถูกลงโทษต้องมาเซ็นรับทราบคำสั่งลงโทษและหากคิดว่าไม่เป็นธรรมก็ให้นิสิตอุทธรณ์ร้องทุกข์ต่อ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ ภายใน ๗ วัน นับจากวันที่ได้รับทราบ คำสั่ง

5. เมื่อมีคำสั่งลงโทษนิสิตแล้วต้องแจ้งให้ผู้ปกครองของนิสิตได้ทราบโดยทันที  และ สำเนาคำสั่งแจ้งให้มหาวิทยาลัยได้ทราบ เพื่อดำเนินการต่อไป

การพิจารณาวินัยนิสิต

ขั้นตอนการดำเนินการสอบสวนนิสิตกรณีผิดวินัยและการจัดทำคำสั่งลงโทษนิสิต โดยที่การสอบสวนและลงโทษนิสิตในปัจจุบันจะต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับกฎหมายการปกครองที่กำหนดให้การดำเนินการสอบสวนจะต้องมีการแจ้งนิสิตตามกฎหมายปกครองนิสิตให้นิสิตได้ทราบล่วงหน้า และการจัดทำคำสั่งลงโทษนิสิตควรต้องระบุถึงสิทธิที่จะยื่นเรื่องอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวได้ โดยแจ้งรายละเอียดของหน่วยงานที่จะรับเรื่องอุทธรณ์ด้วย รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม ต่อจากนั้นรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะนิติศาสตร์ ได้แนะนำเรื่องการแจ้งสิทธิตามกฎหมายปกครองเพิ่มเติมว่า

“วิธีการแจ้งสิทธิ” ควรต้องแจ้งให้นิสิตได้ทราบในเรื่องดังต่อไปนี้

- สิทธิที่จะนำผู้ปกครองหรือที่ปรึกษากฎหมายหรือคนที่ไว้ใจมารับฟัง ตลอด

กระบวนการสอบสวน

- สิทธิที่จะได้รับทราบข้อกล่าวหา

- สิทธิที่จะปรากฏตัวเพื่อให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการสอบสวน และขอทราบรายชื่อ

กรรมการสอบสวนก่อนการดำเนินการสอบสวน  ทั้งนี้  การแจ้งนิสิตดังกล่าว

จะต้องแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร

เกณฑ์มาตรฐานการลงโทษนิสิตกระทำผิดวินัยกรณีต่าง ๆ

ลักษณะความผิด เกณฑ์การลงโทษ
1. แต่งกายผิดระเบียบ หรือไม่พกบัตรประจำตัวนิสิตหรือขัดขืนไม่ยินยอมแสดงบัตรนิสิตเมื่อขอตรวจสอบ โดยไม่มีเหตุอันสมควร

* ทำทัณฑ์บน หรือตัดคะแนนความประพฤติ

ตั้งแต่ 5 – 10 คะแนน

ลักษณะความผิด เกณฑ์การลงโทษ
2. การใช้รถในบริเวณมหาวิทยาลัย

- ความผิดที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต

ร่างกายหรือทรัพย์สิน เช่นจอดรถในที่หวงห้าม

- ความผิดที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต

ร่างกายหรือทรัพย์สิน เช่นขับรถเร็วเกินควร

ขับรถสวนทางในเส้นทางเดินรถเดียว

3. เสพสุราเมรัยหรือของมึนเมาในมหาวิทยาลัย

4. แสดงข้อความอันเป็นเท็จ เช่น การให้หรือแสดงข้อความที่ไม่เป็นความจริงหรืออ้างว่าเป็นจริง ทั้งที่ตนรู้ว่าไม่เป็นจริง เป็นต้น

5. กระทำการอันเป็นการรบกวนผู้อื่น

6. เล่นการพนัน

7. พูดจาก้าวร้าว หรือแสดงกิริยาไม่สุภาพ

8. ก่อการทะเลาวะวิวาทกับผู้อื่น

- ไม่ถึงบาดเจ็บ

- ถึงบาดเจ็บ

9. ทำร้ายผู้อื่น

- ไม่ถึงบาดเจ็บ

- ถึงบาดเจ็บ

* ทำทัณฑ์บน หรือตัดคะแนนความประพฤติ

ตั้งแต่ 5 – 10 คะแนน

* ตัดคะแนนความประพฤติตั้งแต่ 10 – 30

คะแนน

** อนึ่ง ถ้าหากการกระทำความผิดในข้อ 2 นี้

เกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายหรือทรัพย์สิน ของ

ผู้อื่นให้นำเกณฑ์การลงโทษทำให้เสียทรัพย์ หรือทำร้ายร่างกายมาใช้

* ตัดคะแนนความประพฤติตั้งแต่ 10-20 คะแนน

* ตัดคะแนนความประพฤติตั้งแต่ 5-20 คะแนน

* ทำทัณฑ์บนหรือตัดคะแนนความประพฤติ

ตั้งแต่ 5-20 คะแนน

* ตัดคะแนนความประพฤติตั้งแต่ 10-30คะแนน

* ตัดคะแนนความประพฤติ 10-20 คะแนน

* ทำทัณฑ์บนหรือตัดคะแนนความประพฤติ

ตั้งแต่ 5-20 คะแนน

* ตัดคะแนนความประพฤติตั้งแต่ 20-50 คะแนน

* ตัดคะแนนความประพฤติตั้งแต่ 20-30คะแนน

* ตัดคะแนนความประพฤติตั้งแต่ 30-50คะแนน

ลักษณะความผิด เกณฑ์การลงโทษ
10.การปลอม และการแปลง

- ปลอมแปลงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเช่นปลอมแปลงเอกสารในการลงทะเบียน เป็นต้น

- ปลอมแปลงเอกสารอื่น ๆ เช่น เอกสาร

การเงิน เป็นต้น

11. ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์

- ลัก หรือยักยอกทรัพย์

- ทำลายทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยหรือผู้อื่น

12. ความผิดที่ขัดต่อศิลธรรมและประเพณีอันดีงาม

13. ความผิดเกี่ยวกับอาวุธ

- พกพาอาวุธ

- การใช้อาวุธเพื่อจุดประสงค์ที่ผิดกฎหมาย

หรือใช้โดยไม่มีเหตุอันสมควร

14. ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด

- มีไว้ในครอบครองเพื่อเสพ

- มีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายหรือจ่ายแจก

* ตัดคะแนนความประพฤติตั้งแต่10-40คะแนน

* ตัดคะแนนความประพฤติตั้งแต่ 20-50คะแนน

* ตัดคะแนนความประพฤติตั้งแต่ 20-50 คะแนน

* ตัดคะแนนความประพฤติตั้งแต่10-50คะแนน

* ทำทัณฑ์บนหรือตัดคะแนนความประพฤติ

ตั้งแต่ 10-40 คะแนน

* ตัดคะแนนความประพฤติตั้งแต่ 20-60คะแนน

* ตัดคะแนนความประพฤติตั้งแต่ 30-70คะแนน

* ตัดคะแนนความประพฤติตั้งแต่ 30-50คะแนน

* ตัดคะแนนความประพฤติตั้งแต่ 50-100คะแนน

การตัดคะแนนความประพฤติการแต่งกาย

นิสิตที่แต่งกายชุดเครื่องแบบผิดระเบียบ จะถูกตัดคะแนนความประพฤติ ดังนี้

ความผิด ตัดคะแนนความประพฤติ คะแนนสะสม ผลการตัดคะแนน หมายเหตุ
ครั้งที่ 1 5 5 มหาวิทยาลัยอาจมอบหมายให้นิสิตที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติ  ทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการรณรงค์การแต่งกายของนิสิตตามความเหมาะสม
ครั้งที่ 2 10 15
ครั้งที่ 3 15 30 เชิญผู้ปกครองมาพบ
ครั้งที่ 4 20 50 พักการศึกษา 1 ภาค
ครั้งที่ 5 25 75 พักการศึกษา 2 ภาค
ครั้งที่ 6 25 100 พ้นสภาพการเป็นนิสิต