บทบาทและภารกิจ

1.  ช่วยเหลือนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้สามารถศึกษาจนจบการศึกษา

2. ให้คำปรึกษาแก่นิสิตเกี่ยวกับทุนการศึกษาและการกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล

3.  ให้ความช่วยเหลือนิสิตที่ประสบเหตุฉุกเฉินในระหว่างเรียน ให้สามารถเรียนต่อไปได้จนจบการศึกษา

แหล่งเงินทุนการศึกษา

1.  เงินทุนการศึกษาจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แบ่งออกเป็น   4   ประเภท คือ

1.1 ทุนประเภท ก. เป็นทุนการศึกษาช่วยเหลือเป็นค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษารวมทั้งค่าใช้จ่ายรายเดือน วงเงินทุน  ทุนละประมาณ  72,000 – 80,000  บาท

มหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้ทุนการศึกษาเฉพาะนิสิตที่มีความจำเป็นและขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างยิ่ง หากไม่ได้รับทุนการศึกษา จะไม่สามารถศึกษาเล่าเรียนในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ หรือ พิจารณาให้แก่นิสิตที่มีความสามารถพิเศษ ตามนโยบายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย หรือ พิจารณาให้แก่นิสิตตามเกณฑ์และความประสงค์ของผู้บริจาคทุนรายปี การพิจารณาประเภทนี้ จะพิจารณาเป็นรายบุคคล ตามความจำเป็น

1.2 ทุนประเภท ข(1) เป็นทุนการศึกษาช่วยเหลือเป็นค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่จ่ายจริง วงเงินทุนไม่เกินทุนละ  12,000 – 32,000  บาท

มหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้ทุนการศึกษา เฉพาะนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และสมัครขอรับทุนการศึกษาประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์ตามเกณฑ์การพิจารณาที่กำหนด หรือพิจารณาให้แก่นิสิตที่มีความสามารถพิเศษตามนโยบายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย

1.3  ทุนประเภท ข(2) เป็นทุนการศึกษาช่วยเหลือค่าใช้จ่ายประจำเดือน  เดือนละไม่เกิน 4,000 บาท  รวมเป็นเงินทุนไม่เกินทุนละ 48,000 บาท

มหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้ทุนการศึกษาตามความประสงค์ของผู้บริจาคทุนรายปี หรืออาจพิจารณาสมทบให้กับนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ซึ่งได้รับทุนประเภท ข(1) ไปแล้ว  และมีความจำเป็นด้านการเงินเพิ่มเติม หรือ คณะอาจพิจารณาสมทบให้แก่นิสิตตามความจำเป็นจากเงินทุนการศึกษาของแต่ละคณะที่มีการจัดสรรให้โดยเฉพาะ

1.4 ทุนประเภท ค เป็นทุนการศึกษาช่วยเหลือค่าใช้จ่ายเสริมบางส่วน ในวงเงินไม่เกิน 10,000 บาท

มหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้ทุนการศึกษาตามความประสงค์ของผู้บริจาคทุนการศึกษารายปี หรือพิจารณาเพิ่มเติมให้กับนิสิตที่ได้รับทุน ประเภท ข(1) ไปแล้ว และมีคุณสมบัติเหมาะสมทางด้านการเรียน ความประพฤติ การเข้าร่วมกิจกรรม การทำคุณประโยชน์และชื่อเสียงสู่มหาวิทยาลัย หรือ คณะอาจพิจารณาให้ทุนการศึกษา และ / หรือ สมทบให้จากเงินทุนการศึกษาของแต่ละคณะที่มีการจัดสรรให้โดยเฉพาะ

2. ทุนจากภายนอก


กรอบและเกณฑ์การพิจารณาทุน

1. กลุ่มนิสิตขาดแคลนทุนทรัพย์ มหาวิทยาลัยพิจารณาบนพื้นฐานความขาดแคลนทุนทรัพย์ และหลักฐานเชิงประจักษ์ ให้แก่นิสิตที่มีรายได้ครอบครัวไม่เกิน  150,000  บาท  ต่อปี(รายได้บิดา – มารดา ร่วมกัน   หรือ  บิดา – มารดา โดยลำพัง ในกรณีที่หย่าร้างไม่ส่งเสียเลี้ยงดูบุตรหรือเสียชีวิตฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง)  หรือรายได้ครอบครัวเฉลี่ยต่อคนไม่เกิน 50,000 บาท  (บิดา และ/หรือ มารดา รวมบุตรในการอุปการะและนิสิต)

มหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้ทุนการศึกษาประเภท ข(1)

2. กลุ่มนิสิตที่มีความสามารถพิเศษ มีความประพฤติเรียบร้อยและนำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัย หรือ คณะ อาจพิจารณาบนพื้นฐานของคุณสมบัตินิสิตทางด้านความสามารถพิเศษ  ผลการเรียน การเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อส่วนรวม การทำคุณประโยชน์และชื่อเสียงสู่มหาวิทยาลัย ซึ่งนิสิตผู้ขอรับทุนการศึกษาจะต้องแสดงหลักฐานเชิงประจักษ์ เช่น เอกสารรับรองผลงาน  แฟ้มสะสมผลงาน  ผลการศึกษา  ประกอบใบสมัครขอรับทุนการศึกษา

มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาให้ทุนประเภท ก. หรือประเภท ข(2) หรือประเภท ค  ตามความเหมาะสม  โดยให้ลำดับความสำคัญแก่กลุ่มนิสิตขาดแคลนทุนทรัพย์เสียก่อน

ในการสัมภาษณ์นิสิตรับทุน กรณีที่รายได้ผู้ปกครองของนิสิตสมัครขอรับทุนมีรายได้เกิน  150,000 บาท  ต่อปี   ให้กรรมการสัมภาษณ์ได้สอบถามข้อมูลรายได้ / รายจ่าย ของครอบครัว เพื่อประเมินความน่าเชื่อถือของรายได้ที่เป็นจริง ร่วมกับผู้สมัครขอทุนตามแบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุน


คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน

-   เป็นผู้ที่ศึกษาอยู่ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี

-   เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์

-   มีความประพฤติดี โดยมีผู้รับรองความประพฤติ