บทบาทและภารกิจ

1.  ให้บริการที่พักอาศัยที่มีความสะอาด  สะดวก  สบายและปลอดภัยแก่นิสิต

2.  จัดสิ่งอำนวยความสะดวกและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาของนิสิต

3.  จัดสภาพแวดล้อมและกิจกรรมเพื่อช่วยพัฒนานิสิตหอพัก

หอพักมหาวิทยาลัย

หอพักคณะแพทยศาสตร์

จัดให้นิสิตแพทย์ชั้นปีที่  4 – 6,  แพทย์ประจำบ้านที่มาฝึกงาน  ได้เข้าพำนักเท่านั้น  ซึ่งประกอบไปด้วยหอพักต่าง ๆ  ดังนี้

หอพักชาย

- หอพักแพทย์ชาย  4377         28  ห้อง                จำนวน 56    คน

- หอพักแพทย์ชาย  4240         42  ห้อง                จำนวน 45    คน

- หอพักแพทย์ชาย  4179         30  ห้อง                จำนวน 60    คน

- หอพักแพทย์ชาย  4181         60  ห้อง                จำนวน 236  คน

- หอพักนิสิตแพทย์  3287        65  ห้อง                จำนวน 260  คน

หอพักหญิง

- หอพักแพทย์หญิง  4239                33  ห้อง                จำนวน 89    คน

- หอพักแพทย์หญิง  4278                13  ห้อง                จำนวน  73   คน

- หอพักแพทย์หญิง  4180                55  ห้อง                จำนวน  165  คน

- หอพักนิสิตแพทย์หญิง 3287        65  ห้อง                 จำนวน  260  คน

- หอพักนิสิตแพทย์หญิง  4369       140 ห้อง                จำนวน   560  คน