บทบาทและภารกิจ

1.  มีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคระบาด

2. ให้บริการปัจจุบันพยาบาลและบริการตรวจรักษาโรคที่มีคุณภาพดีแก่นิสิต

3. ให้บริการหรือติดต่อบริการจิตเวชที่มีคุณภาพให้แก่นิสิต

4.  ให้บริการด้านเภสัชกรรมที่จำเป็นแก่นิสิต

5.  ให้บริการด้านทันตกรรมที่มีคุณภาพดีแก่นิสิต

สิทธิที่นิสิตได้รับ

1.  กรณีผู้ป่วยนอก  ใช้ยาตามบัญชียาหลัก  เช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย

2.  กรณีผู้ป่วยใน    ได้รับสิทธิ์ผู้ป่วยพิเศษ  (ปกติสิทธิ 30 บาท ได้รับสิทธิผู้ป่วยสามัญ)

3.  กรณีเกิดอุบัติเหตุ   สามารถเข้ารักษาได้ที่สถานพยาบาลทุกแห่งที่อยู่ใกล้

4.  นิสิตที่เป็นบุตรข้าราชการ  และอายุยังไม่ครบ  20  ปี  ถ้าต้องการใช้สิทธิที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  ต้องมาขอลงทะเบียนและปั๊มนิ้วมือ  ที่ตึก ภปร.

5.  นิสิตที่เป็นบุตรข้าราชการและมีอายุครบ  20  ปี  ให้นำหลักฐานมาสมัครใช้สิทธิ  30  บาทที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ทันที  (บัตรประชาชน, ทะเบียนบ้าน)  เพื่อจะได้ใช้สิทธิการรักษาพยาบาล

6.  นิสิตที่ใช้สิทธิ  30  บาทที่โรงพยาบาลอื่น  ให้แจ้งย้ายสิทธิมาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  (ใช้หลักฐานเช่นเดียวกับข้อ  5 )  ไม่เช่นนั้น  จะมาใช้สิทธิที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ไม่ได้  ยกเว้น กรณีจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลเอง

ผังแสดงขั้นตอนการรับบริการทางการแพทย์ผู้ป่วยนอกของนิสิตแพทย์