บทบาทและภารกิจ

1.   ส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตแพทย์มีคุณธรรมและจริยธรรม

2.  ส่งเสริมให้นิสิตมีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ

3.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตสืบสานศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงาม

4.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตมีความรู้ในดนตรีไทยและนาฏศิลป์

5.  ส่งเสริมให้นิสิตได้รู้ถึงโบราณสถานและโบราณวัตถุของไทย

6.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตได้เรียนรู้ถึงศาสนาและพิธีกรรมต่าง

แผนงานทำนุบำรุงสืบสานศิลปวัฒนธรรม

1.  กิจกรรมจารีตประเพณีและบริการ

1.1 โครงงานบรรพชาและอุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อน

1.2 โครงงานวันอานันทมหิดล

1.3  โครงงานทำบุญตักบาตร

2.  กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม

2.1  โครงงานพระราชทานเพลิงศพผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา

2.2  โครงงานค่ายปฏิบัติธรรม

2.3  โครงงานสมาธิกับการเรียนแพทย์

2.4  โครงงานวันไหว้ครู

3.  กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม

3.1   โครงงานทัศนศึกษาศิลปวัฒนธรรม

3.2  โครงงานวันศิลปวัฒนธรรม

3.3  โครงงานสอนดนตรีไทย

3.4  โครงงานสอนนาฏศิลป์