ฝ่ายกิจการนิสิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ให้การสนับสนุนนิสิตในการเข้าร่วมกิจกรรมระดับนานาชาติ ตลอดจนได้จัดสรรงบประมาณบางส่วนเพื่อให้การสนับสนุนนิสิตในการเข้าร่วมกิจกรรม  โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.  การประชุม  IFMSA  (The International Federation of Medical Students’ Association)

สมาพันธ์นักศึกษาแพทย์นานาชาติ  จะจัดขึ้นปีละ ๒ ครั้ง  ช่วงเดือน  สิงหาคม  และ  มีนาคม

ของทุกปี กิจกรรมของ IFMSA  ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก   ดังนี้

1.1    โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อทำงานวิจัย ไทย-ต่างประเทศ

(Standard Committee on Research Exchange, SCORE)         (ช่วงเดือน เมษายน ของทุกปี)

1.2    โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาทางวิชาชีพแพทย์

(Standard Committee on Professional Exchange, SCOPE)     (ช่วงเดือน เมษายน ของทุกปี)

2.  สมาคมนักศึกษาแพทย์แห่งเอเชีย  Asian   Medical  Students  Association   (AMSA)

ได้จัดให้มีการประชุม

2.1   Asian   Medical  Students’  Conference  (AMSC)

ประชุมช่วงเดือน  กรกฎาคม   ของทุกปี

2.2   East   Asian   Medical   Students’ Conference  (EAMSC)

ประชุมช่วงเดือน ธันวาคม ถึง  กุมภาพันธ์  ของทุกปี

3.  โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตแพทย์และนิสิตทันตแพทย์ระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  กับ

Tokyo Medical and Dental University  (TMDU),  ภายใต้โครงการ  The Medical and Dental

Students Exchange Program (MADEP)  ลักษณะไปดูงานหรือร่วมกิจกรรม routine

ระยะเวลา   6 – 8  วัน

- จัดที่ประเทศไทยจะเป็นช่วงเดือน  มีนาคม-เมษายน  ของทุกปี

- จัดที่ประเทศญี่ปุ่นจะเป็นช่วงเดือน  เมษายน – พฤษภาคม ของทุกปี