นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ระบบทะเบียนนิสิตแพทย์ สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ("สโมสรนิสิตฯ") เคารพในสิทธิส่วนบุคคลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกสโมสรนิสิตฯ และผู้ใช้งานเว็บไซต์ จึงได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ("นโยบายฯ") โดยอ้างอิงตามประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2553

 สโมสรนิสิตฯ แนะนำให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ศึกษาและทำความเข้าใจในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ ซึ่งได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของสโมสรนิสิตฯ ที่ student.docchula.com ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยในรายละเอียดใด ท่านสามารถติดต่อกับสโมสรนิสิตฯ ได้ผ่านทางอีเมล itdivision@docchula.com หรือที่ 1873 ถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานเว็บไซต์นี้จะใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม และจัดเก็บข้อมูลเท่าที่จำเป็นเพื่อการดำเนินงานตามภารกิจของสโมสรนิสิตฯ และตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น และจะมีการขอความยินยอมจากผู้ใช้งานเว็บไซต์ก่อนทำการเก็บรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมายกำหนด กรณีที่จำเป็นต่อการให้บริการโดยปกติของคอมพิวเตอร์แม่ข่าย หรือในกรณีอื่น ๆ ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้ ซึ่งรวมถึง หมายเลขไอพี เว็บไซต์ที่เข้าชมก่อนหน้า และประเภทของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์

ข้อมูลที่รวบรวมจากเว็บไซต์นี้ จะถูกนำไปรวมกับข้อมูลที่ได้จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และเพื่อประกอบการดำเนินงานตามภารกิจของสโมสรนิสิตฯ

ในกรณีที่ผู้ใช้งานเว็บไซต์ไม่ประสงค์จะให้ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ สามารถติดต่อสโมสรนิสิตฯ ผ่านทางอีเมล itdivision@docchula.com เพื่อให้ข้อมูลผ่านช่องทางอื่นก็ได้

เว็บไซต์นี้มีการเชื่อมต่อกับ Google เพื่อตรวจสอบและป้องกันการใช้งานเว็บไซต์โดยโปรแกรมอัตโนมัติ ท่านสามารถดูนโยบายการคุ้มครองข้อมูลของ Google ได้ที่ https://policies.google.com/privacy

2. คุณภาพของข้อมูลส่วนบุคคล

สโมสรนิสิตฯ มีการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานเว็บไซต์เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อการดำเนินงานตามภารกิจของสโมสรนิสิตฯ โดยสโมสรนิสิตฯ จะให้ความสำคัญถึงความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันของข้อมูลที่จัดเก็บ

3. วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บไซต์นี้/สโมสรนิสิตฯ มีการรวบรวม จัดเก็บ และใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ตามความจำเป็นในการดำเนินงานของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสโมสรนิสิตฯ เช่น การติดต่อสื่อสาร-ประชาสัมพันธ์ในชั้นปี การจัดกิจกรรมโครงการรับขวัญน้องใหม่ การลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้งานอีเมลของสโมสรนิสิต

ทั้งนี้ หากภายหลัง สโมสรนิสิตฯ มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล สโมสรนิสิตฯ จะแจ้งให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ทราบและขอความยินยอม โดยให้มีการบันทึกการแก้ไขเพิ่มเติมไว้เป็นหลักฐานด้วย

4. ข้อจำกัดในการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้

ข้อมูลที่รวบรวมจากเว็บไซต์นี้ จะถูกใช้ภายในคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสโมสรนิสิตฯ เท่านั้น โดยจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลสู่สาธารณะ เว้นแต่ได้รับคำยินยอม เป็นข้อมูลพื้นฐาน (directory information เช่น ชื่อ-สกุล) หรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

5. การรักษาความมั่นคงปลอดภัย

สโมสรนิสิตฯ มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม ซึ่งรวมทั้งการป้องกันการเข้าถึง-แก้ไข-สูญหายของข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิชอบ และการบันทึกผู้เข้าชมเว็บไซต์ (Log)

การเชื่อมต่อมายังเว็บไซต์นี้ถูกเข้ารหัสตามมาตรฐาน TLS (HTTPS lock) ทำให้ผู้อื่นไม่สามารถดักฟังข้อมูลได้ แม้เข้าผ่านเครือข่ายสาธารณะ

6. การเปิดเผยเกี่ยวกับการดำเนินการ แนวปฏิบัติ และนโยบายที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

สโมสรนิสิตฯ จะเปิดเผยแนวนโยบาย และแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ และหากมีการแก้ไขปรับปรุง สโมสรนิสิตฯ จะดำเนินการเผยแพร่ผ่านเว็บไชต์นี้

กรณีที่ผู้ใช้งานเว็บไซต์ต้องการตรวจดูความมีอยู่ ลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคล / วัตถุประสงค์ของการนำข้อมูลไปใช้ / ผู้ควบคุมและสถานที่ทำการของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล สามารถขอตรวจดูได้โดยติดต่อที่สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือผ่านทางอีเมล itdivision@docchula.com

7. การมีส่วนร่วมของเจ้าของข้อมูล

สโมสรนิสิตฯ จะเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลต่อเมื่อได้รับคำร้องขอจากเจ้าของข้อมูล ผู้สืบสิทธิ ทายาท ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมาย โดยการแจ้งการร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษร และในกรณีที่เจ้าของข้อมูล ผู้สืบสิทธิ ทายาท ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมาย มีการคัดค้านการจัดเก็บ ความถูกต้อง หรือการกระทำใด ๆ เช่น การแจ้งดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลหรือลบข้อมูลส่วนบุคคล ฯลฯ สโมสรนิสิตฯ จะดำเนินการบันทึกหลักฐานคำคัดค้านดังกล่าวไว้เป็นหลักฐานด้วย

8. ความรับผิดชอบของบุคคลซึ่งทำหน้าที่ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

สโมสรนิสิตฯ กำหนดให้ผู้เกี่ยวข้องซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลการจัดเก็บ การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานเว็บไซต์ ต้องปฏิบัติตามนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บนี้ จะถูกควบคุมและประมวลผลโดยนายปิยเชษฐ์ กานดา ประธานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564 ซึ่งสามารถติดต่อได้ผ่านทางอีเมล itdivision@docchula.com

หมายเหตุ: เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookie) เพื่อติดตามสถานะของผู้ใช้งานเว็บไซต์ ผู้ใช้งานเว็บไซต์อาจลบหรือระงับการใช้งานคุกกี้ได้จากการตั้งค่าของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์ที่ใช้งาน

ปรับปรุงล่าสุด 8 มิถุนายน 2564